Jak uzyskać refundację na wyroby medyczne? Krok po kroku.

Czym jest refundacja?

Refundacja NFZ sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych przysługuje każdemu kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS. Pomoc finansową można również uzyskać ze środków PFRON w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie lub w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Zasady refundacji

Zarówno zasady, jak i szczegółową listę przedmiotów refundowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2017 poz. 1061)

Rozporządzenie to określa:

 • wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – nazewnictwo, oznaczenia, kody, tj. litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji
 • osoby uprawnione do wypisywania zleceń
 • limity finansowania ze środków publicznych i wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
 • kryteria przyznawania,
 • okresy użytkowania,
 • limity cen napraw

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach ustanowionych w Ministerstwie Zdrowia. Jeśli jednak cena wybranego przedmiotu jest wyższa niż ta określona limitem, wówczas NFZ pokrywa koszt tego przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca sam pacjent. Wysokość dopłaty pacjenta do refundowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od:

 • rodzaju wyrobu
 • ceny wyrobu
 • oraz wysokości limitu

Czym są przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze? Co podlega refundacji?

Przedmioty ortopedyczne to wszystkie sprzęty niezbędne osobom niepełnosprawnym w przypadku trwałej niepełnosprawności oraz wszystkim osobom w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Są to np.: wózki, protezy, kule, balkoniki.

Środki pomocnicze są to takie środki, które w dużym stopniu ułatwiają lub umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie.

Do środków pomocniczych zaliczamy:

 • pieluchy anatomiczne
 • pieluchomajtki/ podkłady
 • sprzęt stomijny,
 • cewniki
 • worki do zbiórki moczu,
 • zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych

W naszym sklepie zrealizują Państwo zlecenie na następujące wyroby medyczne:

 • ortezy stabilizujące tułowia, barku oraz kończyn
 • gorsety stabilizująco-usztywanijące
 • kołnierze sztywne i półsztywne
 • aparat wspomagający mowę tj. krtań elektroniczna inaczej laryngofon
 • rurki tracheostomijne
 • cewniki urologiczne’cewniki do odsysania
 • worki do zbiórki moczu
 • sprzęt stomijny
 • pieluchomajtki i zamienniki
 • aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego
 • pasy przepuklinowe
 • pasy brzuszne
 • poduszki i materace przeciwodleżynowe
 • kule ortopedyczne
 • laski dla niewidomych
 • balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie
 • wózki inwalidzkie ręczne
 • wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym

Jak uzyskać dofinansowanie od początku? Krok po kroku.

KROK 1 

Udanie się do lekarza po zlecenie na zaopatrzenie w środki ortopedyczne lub pomocnicze. 

KROK 2

Potwierdzenie zlecenia.

Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ, na terenie zameldowania pacjenta. W przypadku czasowego zameldowania potwierdzenie zlecenie dokonuje się w Oddziale Wojewódzkim NFZ, na terenie, którego pacjent (świadczeniobiorca) jest czasowo zameldowany (adres czasowego zameldowania wpisany jest na zleceniu).

W przypadku, gdy konieczne jest nagłe zaopatrzenie pacjenta (świadczeniobiorcy) w przedmioty ortopedyczne dopuszczalne jest, aby w potwierdzeniu zlecenia pośredniczył Oddział NFZ na terenie, którego pacjent przebywa. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta lub przez inną osobę przez niego upoważnioną. Do potwierdzenia zlecenia niezbędny jest dowód osobisty oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta.

KROK 3

Zakup przedmiotu.

Poświadczone zlecenie pacjent może już realizować w sklepie zaopatrzenia medyczno-ortopedycznego, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Jak uzyskać dofinansowanie PCPR/MOPS?

 1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ

W przypadku, gdy przedmiot ortopedyczny został już kupiony, a udział własny zapłacony, można starać się o zwrot udziału własnego.
Należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem oraz  kompletem wymaganych dokumentów:

 • Ksero zlecenia/wniosku na zaopatrzenie ortopedyczne, potwierdzone przez NFZ
 • Faktura na odebrany przedmiot ortopedyczny na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica/prawnego opiekuna. Faktura powinna mieć informację o wartości wkładu własnego i wartości refundacji NFZ.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica dziecka niepełnosprawnego.
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej/rodzica dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny jest w  każdym oddziale PCPR/MOPS)
 • Numer NIP

Dofinansowanie można otrzymać w wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego, (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny).
 • 150% kwoty limitu, jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny, (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).
 1. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ

Dzięki takiemu dofinansowaniu można uzyskać kwotę do 80% wartości na zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty jak w przypadku dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ, tylko zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaznaczeniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest:

 • podpisanie umowy
 • dokonanie zakupu
 • przedstawienie faktury aby pieniądze zostały przelane na konto sprzedawcy
 1. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
  Dofinansowanie w wysokości do 95% wartości sprzętu na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego czy szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy postępować jak w przypadku dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ.
 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
  Dofinansowanie takie wynosi 95% wartości sprzętu lub wykonywanych prac, które pozwalają na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
  Dofinansowanie oprócz zakupu sprzętu obejmuje także prace budowlane.

Uzyskanie refundacji wiąże się z dużą ilością formalności. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności, personel naszego sklepu służy pomocą. Pokierujemy Państwa w drodze do uzyskania dofinansowania oraz fachowo dobierzemy zaopatrzenie.

 

 1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ

W przypadku, gdy przedmiot ortopedyczny został już kupiony, a udział własny zapłacony, można starać się o zwrot udziału własnego.
Należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem oraz  kompletem wymaganych dokumentów:

 • Ksero zlecenia/wniosku na zaopatrzenie ortopedyczne, potwierdzone przez NFZ
 • Faktura na odebrany przedmiot ortopedyczny na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica/prawnego opiekuna. Faktura powinna mieć informację o wartości wkładu własnego i wartości refundacji NFZ.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica dziecka niepełnosprawnego.
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej/rodzica dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny jest w  każdym oddziale PCPR/MOPS)
 • Numer NIP

Dofinansowanie można otrzymać w wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego, (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny).
 • 150% kwoty limitu, jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny, (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).
 1. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ

Dzięki takiemu dofinansowaniu można uzyskać kwotę do 80% wartości na zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty jak w przypadku dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ, tylko zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaznaczeniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest:

 • podpisanie umowy
 • dokonanie zakupu
 • przedstawienie faktury aby pieniądze zostały przelane na konto sprzedawcy
 1. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
  Dofinansowanie w wysokości do 95% wartości sprzętu na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego czy szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy postępować jak w przypadku dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ.
 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
  Dofinansowanie takie wynosi 95% wartości sprzętu lub wykonywanych prac, które pozwalają na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
  Dofinansowanie oprócz zakupu sprzętu obejmuje także prace budowlane.

Uzyskanie refundacji wiąże się z dużą ilością formalności. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności, personel naszego sklepu służy pomocą. Pokierujemy Państwa w drodze do uzyskania dofinansowania oraz fachowo dobierzemy zaopatrzenie.

 

 

2018-09-14T15:11:34+00:00